Estatuts ACB

Índex de l`article

Capítol VI

 

Article 28.- La caixa social es nodrirà dels següents ingressos: aportacions efectuades pels socis, subvencions, donacions, llegats i altres ingressos lícits.

Aquesta Associació no gaudeix de patrimoni social inicial.

Article 29.- Per la modificació d'aquests Estatuts, serà requisit indispensable que sigui acordat pel vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents o representats en l’Assemblea General Extraordinària convocada a tal efecte.
 

Article 30.- L’Associació Caravanista del Bages (ACB), es podrà dissoldre:

  1. Per la voluntat de la majoria dels seus socis, sempre que sigui pres aquest acord en Assemblea General Extraordinària convocada a tal efecte, amb el vot favorable de les dues terceres parts dels socis presents o representats.

  2. Quan així ho estableixi una disposició legal.

  3. Quan així ho acordi una resolució judicial ferma.

Article 31.- Els fons o bens que existeixin en dissoldre’s l’Associació Caravanista del Bages (ACB), després de satisfer totes les obligacions, seran aplicats a una entitat benèfica o a una altre entitat de la mateixa o semblant finalitat a les d’aquesta Associació. La Junta actuarà com a Comissió liquidadora.

Manresa, 28 de maig de 2004