Estatuts ACB

Índex de l`article

Capítol V

Article 27.- Elecció del President:

El President i la resta de membres de la Junta seran elegits en acabar el període de vigència, que serà per quatre anys o bé quan es produeixi la defunció o la dimissió voluntària o provocada per una moció de censura votada favorablement per la meitat més un dels associats.

S’estableix un sistema d’elecció organitzat, segons el qual es regularà la campanya electoral del Candidat.

  1. Requisits per a ésser Candidat.- Ésser Soci de l’Associació, amb una antiguitat mínima de dos anys, segons els Estatuts, i estar al corrent en els pagaments de la quota estipulada.

Que un mínim de cinquanta socis de l’Associació avalin amb la seva signatura un plec de presentació del Candidat. Quan el nombre total de socis no arribi a cinc cents, serà necessari el mínim d’un deu per cent dels inscrits.

La Junta, a proposta de la majoria dels seus membres, tindrà el dret de presentar un Candidat.

El President, que no ho sigui per dimissió provocada per una moció de censura, podrà presentar-se a la reelecció més d’una vegada, cada quatre anys, sempre que reuneixi els requisits indicats en aquest apartat.

  1. Normes de Funcionament.- La convocatòria per a l’elecció del President, caldrà que s’anunciï, seixanta dies abans de la data d’elecció, que coincidirà amb l’Assemblea General Ordinària.

El terme de presentació de candidats serà de vint dies, comptant des de l’anunci de la convocatòria per a l’elecció de President.

La proclamació de candidats per la Junta es farà tres dies després de la data que tanqui la presentació de candidats.

  1. Procediment per a l’elecció.- Presentats els candidats a l’elecció, es votarà a l’Assemblea General o Extraordinària, guanyarà el Candidat que obtingui més vots. En cas d’empat, s’efectuarà una segona votació i si continua l’empat, el President o bé aquell que assumeixi les seves funcions, decidirà el nou President.

Cada soci emetrà un sol vot i tal com indiquen els Estatuts únicament podrà representar per escrit un soci, que no hi assisteixi per causa justificada.

La forma d’expressió del vot serà secreta.

En cas que el President es presenti a reelecció, el Vice-president, assumirà les funcions de President durant el període de l’elecció.