Estatuts ACB

Índex de l`article

Capítol IV

Article 19.- La Junta assumeix totes les funcions directives i administració ordinària de l’Associació Caravanista del Bages (ACB), i està constituïda pel: President, Vice-president, Secretari General, Tresorer i nombre de Vocals.

Article 20.- Són funcions del President:

 1. Ostentar la representació de l’Associació Caravanista del Bages (ACB) davant tota classe d’autoritats, organismes, tribunals de justícia i particulars.

 2. Autoritzar amb el vist i plau les actes de les reunions que es celebrin.

 3. Visar les certificacions i carnets junt amb el Secretari General.

 4. Autoritzar l’obertura i cancel·lació de comptes i l’ingrés i retirada de fons d’aquests.

 5. Presidir les Juntes i decidir amb el seu vot de qualitat les votacions en les que hi hagi resultat d’empat, després d’haver fet ús del seu vot en propietat.

 6. Nomenar la presidència de les Seccions entre els vocals i altres membres de la Junta.

Article 21.- El Vice-president substituirà al President en cas d’absència, malaltia i vacant i a més portarà a terme totes les funcions que li delegui el President, en especial la presidència conjunta o personal d’alguna de la Seccions.

 Article 22.- Són funcions del Secretari General:

 1. Dirigir i signar totes les citacions, escrits i cartes.

 2. Redactar i signar les actes de les reunions, amb el vist i plau del President.

 3. Redactar la Memòria anual.

 4. Custodiar el segell i la documentació de l’Associació.

 5. Signar les certificacions i carnets amb el vist i plau del President.

Article 23.- Són funcions del Tresorer:

 1. Recaptar i custodiar els fons de l’Associació Caravanista del Bages (ACB).

 2. Portat les formalitats corresponents, els llibres d’entrades i sortides de fons, havent de conservar els justificants de caixa.

 3. Ingressar i retirar fons del compte corrent i d’estalvis, conjuntament amb el President, havent de conservar els justificants corresponents.

 4. Formalitzar, sotmetent-se a l’aprovació de la Junta el compte anual d'ingressos i despeses i formular el pressupost d'ingressos i despeses per a l’exercici següent, que haurà de sotmetre a l’aprovació de l’Assemblea General.

 5. Informar periòdicament a la Junta de la situació econòmica de l’Associació.

Article 24.- Els Vocals podran ser nomenats i remoguts pel President personalment o conjuntament amb la majoria de la Junta.
 

Article 25.- Els membres de la Junta no percebran cap retribució per l’exercici de les seves funcions inherents als seus càrrecs, però podran ésser indemnitzats per l’Associació per les despeses que la seva tasca els origini.

Article 26.- La Junta es reunirà ordinàriament un cop al mes i extraordinàriament quan sigui convocada pel President, bé per pròpia iniciativa o bé a petició de la majoria dels membres de la Junta.

La Junta quedarà vàlidament constituïda quan assisteixin a la reunió al menys la meitat dels seus membres.

Els acords seran presos per la majoria dels assistents, sent diriment el vot presidencial en cas d’empat.