Estatuts ACB

Índex de l`article

Capítol III

Article 10.- El govern i l’administració de l’Associació Caravanista del Bages (ACB), correspon a la Junta per delegació de l’Assemblea General de socis.

Article 11.- Constituiran l’Assemblea General de l’Associació, el conjunt dels socis que la integren.

Article 12.- Un soci pot ésser representat a l’Assemblea General per un altre soci. Aquesta representació haurà d’ésser escrita, personal, nominativa, intransferible i haurà d’expressar l’Assemblea concreta a que es refereix.

Article 13.- L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària durant el mes de gener de cada any. Com a norma general, l’Assemblea tindrà lloc a la seu social de l’Associació. Seran competències de l’Assemblea General Ordinària:

  1. Discussió i aprovació, si s’escau de la Memòria, tant d’activitats com econòmica de l’exercici anterior, formulada per la Junta.

  2. Discussió i aprovació si s’escau dels projectes i mocions presentats per la Junta.

  3. Discussió i aprovació si s’escau dels pressupostos de despeses per el següent exercici.

  4. Elecció dels càrrecs de la Junta.

  5. Qualsevol altre assumpte relacionat amb el funcionament i les activitats desenvolupades per l’Associació Caravanista del Bages (ACB).

Article 14.- L’Assemblea General es reunirà en sessió Extraordinària, en convocatòria de la Junta. Com a norma general, l’Assemblea tindrà lloc a la seu social de l’Associació.

  1. Per manament estatutari.

  2. Per iniciativa pròpia de la majoria de la Junta.

  3. Quan ho sol·licitin un nombre de socis que representin con a mínim el vint per cent dels que formen l’Associació Caravanista del Bages (ACB). En aquest cas, l’Assemblea tindrà lloc durant el mes següent a la recepció de l’esmentada petició per la Junta en la que haurà d’especificar els motius de la seva convocatòria, així com l’ordre del dia.

Article 15.- La Junta serà l’encarregada d’efectuar les convocatòries, tant de les Assemblees Ordinàries com Extraordinàries. Aquestes convocatòries hauran de cursar-se, per escrit, a cada soci amb una antelació mínima de quinze dies a la data de la reunió, les hores de celebració de primera i segona convocatòria, així com el detall de l’Ordre del Dia que es desenvoluparà. L’esmentada convocatòria també s’haurà d’insertar al tauler d’anuncis de l’Associació amb la mateixa antelació.

Article 16.- Les Assemblees Generals tant Ordinària com Extraordinària s’entendran vàlidament constituïdes quan hi assisteixin la majoria de socis presents o representats en la primera convocatòria i sigui quin sigui el nombre d’assistents en la segona convocatòria.

Presidirà les Assemblees Generals, tant Ordinària com Extraordinària, la Junta i el seu President dirigirà i ordenarà els debats.

Actuarà de Secretari el que ho sigui de la Junta, qui serà l’encarregat de redactar l’acta amb el desenvolupament i contingut de les Assemblees, prèviament haurà de posar en coneixement dels socis assistents el contingut de l’acta de l’Assemblea anterior per a la seva aprovació, si s’escau.

Article 17.- Els acords en les Assemblees Generals s’adoptaran per majoria simple dels socis assistents, excepte en els casos en que aquests Estatuts o bé les Lleis vigents exigeixin una majoria qualificada.

Article 18.- Els acords presos per l’Assemblea, seran obligatoris per a tots els socis.