Estatuts ACB

Índex de l`article

Capítol II

Article 5.- Els membres de l’Associació Caravanista del Bages, (ACB), poden ser-ho d’Honor, de Mèrit i de Nombre. Podran ser elegits membres d’Honor o de Mèrit, les persones que hagin prestat rellevats serveis a l’Associació en qualsevol dels seus aspectes. Seran nomenats per la Junta, sent necessari l’aprovació en persona o per delegació expressa i escrita de tots els seus membres.

Article 6.- L’aspirant a soci de Nombre haurà d’efectuar la seva sol·licitud per escrit a la Junta, que en un termini d’un mes haurà de resoldre per majoria del seus membres, la seva admissió o no, la decisió de la Junta serà inapel·lable.

 

S’expediran carnets de soci per acreditar-ne la qualitat.

Article 7.- Es perd la condició de soci, per:

 1. Per mort.

 2. A voluntat pròpia.

 3. Per acord de la majoria de la Junta, motivat per manca de pagament o per comportament contrari a les finalitats i esperit de l’Associació Caravanista del Bages, (ACB). En aquest cas la decisió de la Junta, que serà executiva, es comunicarà per escrit a l’afectat, què pel mateix conducte, podrà recórrer davant l’Assemblea General.

 4. Per incompliment greu del Reglament de Règim Interior de la Federació Catalana de Càmpings i Caravaning i allò que disposa la O.14/4/82 de la Direcció General de Turisme de la Generalitat de Catalunya. Les sancions que es podran imposar per acord de la majoria de la Junta, en cada cas, atesa la gravetat de la falta comesa, seran: amonestació verbal o per escrit, suspensió temporal de fins a sis mesos de la condició de soci i per faltes reiterades o molt greus, la pèrdua definitiva de la condició de soci.

Article 8.- Els socis tenen dret a:

 1. Assistir amb veu i vot a les Assemblees Generals, sempre que estiguin en plena possessió dels seus drets civils generals i dels particulars que els atorgui la condició de soci.

 2. Escollir i ésser escollits membres de la Junta i de les diferents seccions o comissions de treball.

 3. Sol·licitar certificacions d’actes i acords adoptats pels membres socials.

 4. Sol·licitar informació sobre qualsevol aspecte de la marxa de l’Associació.

 5. Els altres que resultin de les normes legals i els Estatuts.

Article 9.- Els socis tenen el deure de:

 1. Participar en les activitats de l’Associació en els termes què en cada ocasió s’acordi per l’Assemblea General.

 2. Assistir a les Assemblees Generals i acatar els acords vàlidament adoptats pels òrgans socials.

 3. Satisfer les aportacions que siguin acordades per la Junta per sufragar les despeses de l’Associació Caravanista de Bages (ACB)

 4. Respectar la deontologia que imposin els acords de l’Assemblea General.

 5. Complir els altres deures que resultin de preceptes legals o bé dels Estatuts.