Estatuts ACB

Índex de l`article

ASSOCIACIÓ CARAVANISTA DEL BAGES

(ACB)

ESTATUTS

Capítol I

Article 1.- Amb la denominació Associació Caravanista del Bages, (ACB), es constitueix a Manresa, una Associació integrada per persones individuals, majors d’edat que siguin posseïdors d’una Caravana, o be d’algun altre vehicle similar i que es proposin practicar l’activitat del Càmping o Caravaning.

La seva duració és il·limitada i el seu àmbit territorial serà principalment Catalunya. El contingut dels presents estatuts son de conformitat amb el que estableix la Llei 7/1997 de 18 de juny, d'associacions.

Article 2.- L’Associació Caravanista del Bages (ACB), te el seu domicili social al carrer La Sabateria 3 i 5 de Manresa, 08240.
 

Article 3.- L’Associació Caravanista del Bages (ACB), és una Associació sense ànim de lucre, aplicant tots els seus ingressos al compliment de les seves finalitats i funcionarà d’acord amb el que es disposa en els presents Estatuts i la legislació vigent en matèria d’Associacions.

Article 4.- Les activitats específiques de l’Associació (ACB), pel compliment de la seva finalitat fonamental, és la promoció del Caravaning com esbarjo i activitat cultural, i l’organització de sortides col·lectives dels socis utilitzant vehicles de motor i remolcs propis d’aquesta activitat.

L’Associació podrà desenvolupar conferències, cursos, exposicions, concursos i un seguit d’actes que serveixin per a la formació dels socis a les tècniques adients i capacitació dels coneixements geogràfics, històrics, artístics i culturals. Organitzar els actes socials per al foment de la convivència i amistat entre els socis i la prestació dels serveis i assessoraments convenients a la pràctica de l’activitat que constitueix l’objecte principal de l’Associació, i/o qualsevol altra activitat que la Junta consideri oportuna.